Շրջակա միջավայրի վրա եվ սոցիալական ազդեցության գնահատման հաշվետվություն եվ բնապահպանական կառավարման պլան