Շնորհված պայմանագրեր

Ազգային Մրցութային Սակարկությամբ շնորհված Պայմանագրեր- Գյումրու «Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ- EFSD -W/4/2023

 «Գյումրու Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ- EFSD -W/3/2023

Երևանի քաղաքապետարանի «Թիվ 8 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ -ում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում, EFSD -W/1/2023

Սոցիալական պաշտպանության իրավական փորձաքննության մասնագետ, SPP-CS-19/2017

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողությանհիմնադրամի կարիքների համար ձևաթղթերի տպագրության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀՎԷԷՀ-ԳՀԾՁԲ-02/2017  ծածկագրով  հայտարարված  գնանշման  հարցման  ընթացակարգին  մասնակցելու  հրավեր  

Գործարքային խորհրդատվության ծառայություններ, SPP-CS- 17/2016

 Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷ Հիմնադրամի և Գոռ Խաչատրյանի միջև նախաորակավորման փաստաթղթերի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված SPP-CS-18/2017 պայմանագրի կնքման մասին հայտարարություն

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի շրջանակերում ՀՎԷԷ Հիմնադրամի և Ռուբեն Գևորգյանի միջև ծրագրի համակարգողի խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով կնքված SPP-CS-5/2017 պայմանագրի մասին հայտարարություն

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷ Հիմնադրամի և Գրանթ Թորնթոն ընկերության միջև աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված SPP-CS-13/2017 պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ-ի և Ռեդինետ ՓԲԸ-ի միջև ՀՀ ԱՆ <<Արմավիր>> քրեակատարողական հիմնարկի էներգախնայողության միջոցառումների ձեռք բերման նպատակով կնքված EE-CW-55/2016 պայմանագրի մասին հայտարարություն

Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Վերականգնվող  Էներգետիկայի  և     Էներգախնայողության  Հիմնադրամի  և  ՋեյԱրՋի  Էներջի Քոնսալթընթս  ՍՊԸ-ի   միջև  Նեղ  հորատանցքերի  կարոտաժի  և  փորձարկման ծառայությունների  ձեռք  բերման  նպատակով  կնքված GEDP-CS 1/2015  պայմանագրի  մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և  Էներգախնայողության Հիմնադրամի և Զեթ-Պրոֆիլ ՍՊԸ – Արարատշին ՍՊԸ  ՀՁԳ-ի միջև Քանաքեռ-Զեյթուն ԲԿ ՓԲԸ-ի էներգախնայողության  միջոցառումների  իրականացման աշխատանքների  ձեռք բերման  նպատակով  կնքված EE-CW-54/2016-1 պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության  Հիմնադրամի  և Դուստր  Մարգարիտա  ՍՊԸ – Նավիտաս ՍՊԸ ՀՁԳ-ի միջև  Երևանի  Պարարվեստի  պետական  քոլեջի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման  աշխատանքների  ձեռք բերման նպատակով կնքված EE-CW-54/2016- 2 պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Վերականգնվող  Էներգետիկայի և  Էներգախնայողության Հիմնադրամի և Զեթ-Պրոֆիլ  ՍՊԸ  – Արարատշին ՍՊԸ ՀՁԳ-ի  միջև Հայուսական  Սլավոնական  Համալսարանի  էներգախնայողության  միջոցառումների իրականացման  աշխատանքների  ձեռք  բերման  նպատակով  կնքված  EE-CW-52/2016 պայմանագրի  մասին  հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ-ի և Արարատշին ՍՊԸ – Զեթ-Պրոֆիլ ՍՊԸ ՀՁԳ-ի միջև Հրազդանի քաղաքապետարանի, Հրազդանի թիվ 12 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի, Հրազդանի թիվ 13 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կնքված EE-CW-51/2016 պայմանագրի մասին հայտարարություն

Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ-ի և ՀՁ Քարազարթ ՍՊԸ (Հայաստան) – ՋիԷմ Ինջինիրինգ Դրիլինգ Co. Ltd (Թուրքիա)-ի միջև տեխնիկական հսկողության և աջակցության խորհրդատուի  ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով կնքված GEDP-CS-4/2015 պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ-ի և Հալդի Քենսալթ ՍՊԸ-ի միջև Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման նպատակով շինարարության աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով կնքված EE-CS-26/2016 պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ-ի և Մեկուսիչ ԱԿ – Բիգ Էներգո ՍՊԸ ՀՁԳ-ի միջև <<Վանաձոր>> քրեակատարողական հիմնարկի էներգախնայողության միջոցառումների ձեռք բերման նպատակով կնքված EE-CW-50/2016 պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ-ի և Զեթ-Պրոֆիլ ՍՊԸ-ի միջև <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կնքված EE-CW-53/2016-1 պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ-ի և Դուստր Մարգարիտա ՍՊԸ-ի միջև Սպիտակի քաղաքապետարանի էներգախնայողության  միջոցառումների իրականացման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կնքված EE-CW-53/2016-2 պայմանագրի մասին հայտարարություն

Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ-ի և Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ-ի միջև Հայաստանի հետախուզական հորատման ծրագրի աուդիտի իրականացում 2015թ. Հունիսի 16-ից 2015թ. Դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածի և 2016թ. Դեկտեմբերով ավարտվող տարվա համար, ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով կնքված GEDP-CS-6/2015 պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Ավենյու Քոնսալթինգ Գրուպ ՍՊԸ – ի միջև գործառնական ձեռնարկի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CS-25/2016 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Սիսիանի Բեռնաուղևորատար Ավտոտրանսպորտային ՍՊԸ-ի միջև երկու նեղ հորատանցքերի հորատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված GEDP-CW-1/2015 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Յուրի Չիլինգարյանի միջև դասընթացների և կարողությունների ուժեղացման գործողությունների համակարգողի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված SPP-CS-7/2016 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Aries Ingeniera y Sistemas, S.A. (Իսպանիա) ընկերության միջև տեխնիկատնտեսական հիմնավորման և գործարքային խորհրդատվության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված SPP-CS-6/2015 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Ինկրիպտ ՍՊԸ-ի միջև արևային ճառագայթման մոնիտորինգի կայանի ձեռքբերման նպատակով կնքված SPP-G-3/2015 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Արմեն Ղարիբյանի միջև արևային ֆոտովոլտային ծրագրի ղեկավարի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված SPP-CS-5/2015 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Զեթ-Պրոֆիլ ՍՊԸ-ի միջև Մարգահովիտի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-49/2015-2 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Զեթ-Պրոֆիլ ՍՊԸ – Գաշես ՍՊԸ ՀՁԳ-ի միջև ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ  ՊՈԱԿ-ի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-49/2015-1 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Էֆֆերջի Էներգիա Էս Սի Իսպանիա ընկերության միջև ռեսուրսների քարտեզագրման և արևային ՖՎ կայանների համար տեղանքի ընտրության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված SPP-CS-1/2015 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Ռեդինետ ՓԲԸ-ի միջև Սևան քրեակատարողական հիմնարի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-43/2015-1 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Զեթ-Պրոֆիլ ՍՊԸ – Գաշես ՍՊԸ ՀՁԳ-ի միջև Հայաստանի ազգային գրադարանի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-46/2015-2 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Հալդի Քոնսալթ ՍՊԸ-ի միջև մուտքային ճանապարհի, ջրամատակարարման  համակարգի և հորատման հարթակի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված GEDP-CS-9/2015 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Հուսալի Կամար ՍՊԸ-ի միջև շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CS-7.5/2015 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Սիսիանի Բեռնաուղևորատար Ավտոտրանսպորտային ՍՊԸ-ի միջև մուտքային ճանապարհի, ջրամատակարարման համակարգի և հորատման հարթակի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված GEDP-CW-1/2015 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Ռեդինետ ՓԲԸ-ի միջև Կոշ քրեակատարողական հիմնարկի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-44/2015-2 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Ռեդինետ ՓԲԸ-ի միջև Դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-41/2015-2 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Սիտտա Գրուպ ՍՊԸ – ԻՇԿ ՍՊԸ ՀՁԳ-ի միջև Արթիկ քերակատարողական հիմնարկի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-44/2015-1 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Սիտտա Գրուպ ՍՊԸ – ԻՇԿ ՍՊԸ ՀՁԳ-ի միջև Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-43/2015-2 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Բիդեք ՍՊԸ միջև Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-45/2015-1 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Երկնաքեր ՍՊԸ-ի միջև Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-42/2015-1 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Մ.Ա.Ղ. – Շինանյութ ՍՊԸ-ի միջև Էրեբունի քրեակատարողական հիմնարկի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-45/2015-2 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում, Էներգախնայողության  ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ-ի միջև Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-41/2015-1 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Զեթ-Պրոֆիլ ՍՊԸ – Գաշես ՍՊԸ ՀՁԳ-ի միջև Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզադպրոցի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-46/2015-3 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

էներգախԷներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Դուստր Մարգարիտա ՍՊԸ-ի միջև Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-46/2015-1 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և ՀՁԳ Էկոնոլեր ընդ Ալիանս թու սեյվ էներջի ընկերության միջև Հայաստանի էներգախնայողության գործողությունների զարգացման ազգային 2-րդ պլանի մշակման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CS-19/2014 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարությունթյան գործողությունների

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Ներսես և Ընկերներ – Մեկուսիչ ԱԿ ՀՁԳ-ի միջև Երևանի թիվ 66 հիմնական դպրոցի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-32/2014-3 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Դուստր Մարգարիտա ՍՊԸ-ի միջև Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ՓԲԸ Արևելյան մասնաճյուղի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-37-2015 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

էներգախնայողության միջոցառումԷներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՎ և Զեթ-Պրոֆիլ ՍՊԸ-ի միջև Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ՓԲԸ Հարավային մասնաճյուղի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-35/2014 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Սարկողի ՍՊԸ միջև Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ՓԲԸ Գորիս և Զանգեզուր մասնաճյուղերի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-36/2014 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Արսեվ ՍՊԸ միջև Վաղարշապատ թիվ 8 դպրոցի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-34/2014 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Սարկողի ՍՊԸ միջև ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքի փողոցային լուսավորման ԷԽՄ աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-39/2014 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ – Կոմուննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ ՀՁԳ-ի միջև մուտքային ճանապարհի, ջրամատակարարման համակարգի և հորատման հարթակի կառուցման նախագծի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով GPP-CS-3/2014-1 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

Երկրաջերմային էներգիայի հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ – Կոմուննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ ՀՁԳ-ի միջև մուտքային ճանապարհի, ջրամատակարարման համակարգի և հորատման հարթակի կառուցման նախագծի, հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված GPP-CS-3/2014-2 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ-ի միջև Երաժշտական կամերային պետական թատրոն ՊՈԱԿ-ում ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-40/2014 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Զեթ-Պրոֆիլ ՍՊԸ-ի միջև Աշտարակի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-28/2014-1 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Ամերիա ՍՊԸ-ի միջև ԷԽՄ իրականացման նպատակով շուկայի ուսումնասիրության և Հիմնադրամի առաջիկա գործառնական ծրագրի մշակման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CS-16/2014 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Մեկուսիչ ԱԿ միջև Վաղարշապատի հինվանդանոց ՓԲԸ-ի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-32/2014-1 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ-ի միջև Վաղարշապատի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 2 հատուկ դպրոցում ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-32/2014-2 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Դուստր Մարգարիտա ՍՊԸ-ի միջև Արագածոտնի մարզի Նիգավաի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի ԷԽՄ իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CW-33/2014 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման նպատակով շինարարության աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CS-7.2/2014 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՎԷԷՀ և Տեխհսկիչ ՍՊԸ-ի միջև էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման նպատակով շինարարության աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված EE-CS-7.3/2014 ծածկագրով պայմանագրի մասին հայտարարություն

Երևան քաղաքի թիվ 187 հիմնական դպրոցի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում EE-CW-23/2014

Արարատ քաղաքի թիվ 1 հիմնական դպրոցի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում EE-CW-25/2014

Դիլիջան քաղաքի թիվ 2 հիմնական դպրոցում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում EE-CW-24/2014

Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման նպատակով շինարարության աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության EE-CS-7.1/2014  /

Երևան քաղաքի թիվ 163 հիմնական դպրոցի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում- EE-CW-22/2014

 Էներգետիկայի Շաբաթ 2014 – EE-CS-9/2014

Ծրագրի և հիմնադրամի աուդիտ- EE-CS-23/2014

 ՎԷԸԾ-ի Ներդրումային Պլանի նախապատրաստումը Հայաստանում 

 Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման նպատակով Շինարարության աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության  /EE-CS-7/2013/ իրականացում Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում- No. EE-CS-7/2014

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում  էներգախնայողական միջոցառումների իրականացում, EE-CW-17/2013

Գնանշման գնման մրցույթի արդյունքում շնորհված պայմանագիր Հայաստան- EE-G-1/2013

Շինարարության նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն`  1. Վայքի թիվ 3 ՆՈՒՀ,  2. Գավառի  N5 դպրոց,  3. Լճաշենի միջնակարգ դպրոց, 4.  Դիլիջանի քաղաքային լուսավորություն, 5. Վայքի քաղաքային լուսավորություն,   6. Վանաձորի քաղաքային լուսավորություն, 7. ՀՀ հանրային արխիվ,  8. Երևանի թիվ 21 դպրոց, 9. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան,  10. Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտ ՓԲԸ- EE-CS-6/2013

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում- EE-CW-16/2013

Հայաստանի ազգային արխիվ ՊՈԱԿ-ի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում -EE-CW-13/2013

«Երևանի Թատրոնի և Կինոյի Պետական Ինստիտուտ ՊՈԱԿ- ի» էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում-EE-CW-19/2013

Ալ.Շիրվանզադեի անվան թիվ 21 դպրոց ՊՈԱԿ-ի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում-EE-CW-15/2013

Գավառի թիվ 5 հիմնական դպրոց էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում – EE-CW-5/2013

Դիլիջան քաղաքի փողոցային լուսավորության էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում-EE-CW-7/2013

Վայք քաղաքի փողոցային լուսավորության էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում-EE-CW-8/2013

Վայք քաղաքի թիվ 3 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում- EE-CW-4/2013

ՎԷԸԾ-ի Ներդրումային Պլանի  նախապատրաստում  Հայաստանի համար
– TF014245

 Էլեկտրոննախագիծ ՓԲԸ- EE-CS-21/2013

 Սուֆետ ՍՊԸ – EE-CS-5/2012

Աջակցություն բարեփոխումներին ՀԿ- EE-CS-12/2013

<Մեծ Մասրիկ գյուղի միջնակարկ  դպրոց>> ՊՈԱՅԿ-ի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում – EEP-CW-9/2012

Մասիսի N 2 հիմնական դպրոցի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում – EEP-CW-2/2012

 Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա ՓԲԸ – EE-CS-20/2012

Արարատի N4 դպրոցում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում- EEP-CW-1/2012

Մասիսի բժշկական կենտրոնի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում- EE-CW-1/2012