Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն – Էներգախնայողության շրագիր 2013 դեկտենբեր