ՀՀ Արագածոտնի Մարզ


Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի կողմից 2005-2010թթ. ընթացքում  Քաղաքային ջեռուցման ծրագրի շրջանակներում Արագածոտնի մարզում թվով 17 դպրոցներում իրականացվել են ջերմամատակարարման համակարգերի  վերականգնման   և էներգախնայողական միջոցառումներ:
Ընդհանուր տեղեկություններ`

Մարզկենտրոնը` ք. Աշտարակ
Տարածաշրջանները` Աշտարակ, Ապարան, Արագած, Թալին
Քաղաքները` Աշտարակ, Ապարան, Թալին

ՀՀ Արագածոտնի մարզը գտնվում է մայրաքաղաք Երևանի և ՀՀ ամենաբարձր լեռնագագաթի` Արագածի միջև ընկած տարածքում: Մարզն արևմուտքից պետական սահմանով սահմանակից է Թուրքիային, հյուսիսում սահմանակից է ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզերին, արևելքից` ՀՀ Կոտայքի մարզին, հարավ-արևելքից` մայրաքաղաքինև հարավից` ՀՀ Արմավիրի մարզին:

Տարածքը 2753 քառ. կմ
ՀՀ տարածքում մարզի տարածքի տեսակարար կշիռը 9.3%
Քաղաքային համայնքներ 3
Գյուղական համայնքներ 111
Քաղաքներ 3
Գյուղեր 117
Բնակչության թվաքանակը 2009թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 141.0 հազ. մարդ
այդ թվում`
քաղաքային
33.0 հազ. մարդ
գյուղական 108.0 հազ. մարդ
ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում բնակչության թվաքանակի
տեսակարար կշիռը, 2008թ.
4.4%
Քաղաքային բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 23.4%
Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 217921 հա
այդ թվում` վարելահողեր 54157 հա

ՀՀ Արագածոտնի Մարզ Armstat