Հայտերի ներկայացման հրավերի երկարաձգում- Լողացող արևային էլեկտրակայանի կառուցման աշխատանքներ

new-image

 Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝  Լողացող Ֆոտովոլտային կայանների զարգացումը Հայաստանում
Դրամաշնորհ No.։ 201012- FASEP v1.5
Պայմանագրի անվանումը՝ Երևանյան լճի վրա «151 կՎտ  Լողացող արևային էլեկտրակայանի» կառուցման աշխատանքների
Համարը՝ FASEP -W-22/1
24 օգոստոսի, 2022թ. (01 սեպտեմբերի, 2022թ. երկարաձգում)
 
1․ Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության հիմնադրամը ստացել է աջակցություն FASEP -ից «Հայաստանում  Լողացող Ֆոտովոլտային կայանների զարգացումը» ծրագրի ծախսերը հոգալու նպատակով և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել No. FASEP W-22/1
պայմանագրի շրջանակներում Երևանյան լճի վրա «151 կՎտ  Լողացող արևային էլեկտրակայանի» կառուցման աշխատանքների վճարումները կատարելու համար:
 
2․ Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության հիմնադրամը այժմ հրավիրում է իրավասու հայտատուներին ներկայացնել մրցութային հայտեր Երևանյան լճի վրա «151 կՎտ  Լողացող արևային էլեկտրակայանի» կառուցման աշխատանքների համար:
 
Աշխատանքների շրջանակն է․ նոր տիպային՝ 151կՎտ Ցուցադրական կայանի կառուցում, որը բաղկացած է հետևյալ աշխատանքներից․
🔹 Խարսխման աշխատանքներ,
🔹 Լողացող հարթակի հավակցում, ինչպես նաև հաստատուն հոսանքի և փոփոխական հոսանքի լարերի
անցկացում լողացող հարթակից մինչև ափին գտնվող ենթակայան,
🔹 Էլ. էնթակայանի և օդային գծերի կառուցում:
 
3․  Հետաքրքրություն ունեցող հայտատուների կողմից մրցութային փաթեթը ամբողջապես հայերեն լեզվով կարելի է ձեռք բերել ստորև նշված էլ. հասցեներին դիմում ներկայացնելու և ստորև նշված հաշվեհամարին 50,000 ՀՀ դրամի չափով չհատուցվող գումար վճարելու պարագայում:
 
4․  Հիմնադրամը կնախաձեռնի նախամրցութային ժողով և տեղանքի այցելություն 2022թ սեպտեմբերի 12-ին ժամը 11։00-ին.: Այդ համաժողովի ընթացքում Պատվիրատուն կնկարագրի Մրցութային առաջարկների նախապատրաստման, ներկայացման և գնահատմաման գործընթացները, կպարզաբանի հայտի նախապատրաստման հետ կապված Հայտատուի կողմից բարձրացված բոլոր հարցերը:
 
 Որակավորման չափանիշներն են
 
🔸 Վերջին երեք տարիների ընթացքում (2019թ., 2020թ., 2021թ.) միջին տարեկան շրջանառությունը շինարարության գծով պետք է կազմի առնվազն 30,000,000 ՀՀ դրամ։
🔸 Մրցույթի մասնակիցը պետք է ցույց տա ֆինանսական միջոցների մատչելիություն կամ առկայություն, ինչպիսիք են իրացվելի ակտիվներ, չգրավադրված անշարժ գույք, վարկային գծեր և այլ ֆինանսական միջոցներ (անկախ պայմանագրային կանխավճարներից), որոնք բավարար են շինարարության ժամանակ կանխիկ դրամի հոսքը ապահովելու համար, և պետք է կազմեն 10,000,000 ՀՀ դրամ:
🔸 Վերջին 5 տարիների ընթացքում ունենա նվազագույն 2 (երկու) պայմանագիր (շինարական, էներգետիկ ոլորտի և արևային կայանների կառուցման), որտեղ հանդես է եկել որպես գլխավոր կապալառու՝ որոնցից յուրաքանչյուրը 12,000,000 ՀՀ դրամից ոչ պակաս արժեքով /այս պահանջին
համապատասխանելու համար աշխատանքները պետք է 70 տոկոսով ավարտված լինեն/:
 
 Որակավորման պահանջներ.
 
🔹 Ցանցային/համակարգային նշանակության արևային կայանի կառուցման փորձ (15 ՄՎտ),
🔹 Բարձր լարման ենթակայանի կառուցման փորձ,
🔹 Էլ. հաղորդակցման գծերի կառուցման փորձ
Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
 
5․ Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների
փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ., վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»:
Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք, նայել գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերը, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային
Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
 
6․  Հայտերը պետք է ներկայացվեն Հայաստանի վերակագնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ, ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա 29/1 հասցեով մինչև կամ սեպտեմբերի 23, 2022թ.: Էլեկտրոնային եղանակով մրցութային հայտերի ներկայացում չի թույլատրվում:
 
7․ Ուշացված հայտերը կմերժվեն: Հայտերը կբացվեն մասնակցելու ցանկություն ունեցող հայտատուների
ներկայությամբ:
 
8․  Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
 
9․ Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության Հիմնադրամ
պարոն Կարեն Ասատրյան, տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա 29/1
Հեռ.՝ (+374 10) 54-51-21, 055- 588-076
Էլ. հասցե` zaruhi.gharagyozyan@r2e2.am , liliya.apresyan@r2e2.am
Վեբկայք` www.r2e2.am
ՀՎՀՀ` 02580459
Հ/Հ` 217001-007855-002
Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ