Ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորական հաշվետվություն -2015 դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ (Մարտ 2016)