ՀՀ Արմավիրի Մարզ

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի կողմից 2005-2010թթ. ընթացքում  Քաղաքային ջեռուցման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Արմավիրի մարզում թվով 20 դպրոցներում իրականացվել են ջերմամատակարարման համակարգերի  վերականգնման   և էներգախնայողական միջոցառումներ:

                                                                    Ընդհանուր տեղեկություններ`

Մարզկենտրոնը` ք.Արմավիր
Տարածաշրջանները` Արմավիր, Էջմիածին, Բաղրամյան
Քաղաքները` Վաղարշապատ, Արմավիր, Մեծամոր

ՀՀ Արմավիրի մարզը գտնվում է հանրապետության արևմտյան հատվածում: Մարզը հյուսիսից սահմանակից է ՀՀ Արագածոտնի
մարզին, արևելքից` մայրաքաղաքին, հարավարևելքից` ՀՀ Արարատի մարզին և արևմուտքից`պետական սահմանով, սահմանակից է Թուրքիային:

Տարածքը 1242 քառ. կմ /
ՀՀ տարածքում մարզի տարածքի տեսակարար կշիռը 4.2 %
Քաղաքային համայնքներ 3
Գյուղական համայնքներ 94
Քաղաքներ 3
Գյուղեր 95
Բնակչության թվաքանակը 2009թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 282.6 հազ. մարդ
այդ թվում`
քաղաքային
101.2 հազ. մարդ.
գյուղական 181.4 հազ. մարդ
ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում բնակչության թվաքանակի
տեսակարար կշիռը, 2008թ.
8.7 %
Քաղաքային բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 35.8 %
Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 97045 հա
այդ թվում` վարելահողեր 42948 հա

ՀՀ Արմավիրի Մարզ  Armstat