ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐԱՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐ

new-image

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը՝ ի դեմս Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի, «Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնումը ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում» ծրագրի շրջանակներում Համաշխարհային Բանկի օժանդակությամբ ՀՀ Սյունիքի մարզի Քարքար երկրաջերմային տեղանքում նախատեսում է իրականացնել հետախուզական հորատման աշխատանքեր:

Այդ նպատակով մշակվել է ծրագրի Տարաբնակեցման Քաղաքականության Շրջանակը և Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատման հաշվետվություն և բնապահպանական կառավարման պլան փաստաթուղթը: