Հրազդան քաղաքի արտաքին լուսավորություն

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում համայնքներում իրականացրել է փողոցային լուսավորության աշխատանքներ:                      Հրազդան քաղաքում փողոցային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում կատարվել են հետևյալ միջոցառումները՝ արտաքին լուսավորման 400Վտ և 250Վտ հզորության  դրոսելային սնդիկային լամպերով լուսատուների փոխարինում համարժեք  լուսավորվածություն ապահովող նույն քանակության նատրիումային բարձր ճնշման լամպերով լուսատուներով, կառավարման և հաշվարկի համակարգերի  կարգավորում, լուսավորման ցանցի էլեկտրական պարամետրերի բարելավում, բացակայող հենասյուների և լուսատուների տեղակայում, հենասյուների ներկում, մալուխների անցկացում 1200 մ հաղորդալարերի փոխարինում  և անցկացում 5400մ, ինչպես նաև նոր հենասյունների տեղակայում լուսատուներով: Նշված էներգախնայող աշխատանքների շնորհիվ հաջողվել է ապահովել  շուրջ 55,3% խնայողություն: